Hovedside
hjem

Vedtatt 30. April 2019. I kraft samme dag.

Vedtekter

 

I GENERELLE BESTEMMELSER
Artikkel 1

Foreningens navn, sete og formål

Foreningens navn er Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR).

Foreningens sete er: Sekretærens forretningsadresse.

Foreningen skal være politisk nøytral.  Den skal avstå fra enhver diskriminering, spesielt med henblikk på nasjonalitet, tro, rase eller kjønn.


Artikkel 2

Foreningens formål

Det er foreningens formål:

a)   å utbre kjennskap om og å fremme beskyttelse av industrielle og andre immaterielle rettigheter (som patenter, bruksmønstre, mønstre og industrielt design, varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, opphavsrett, integrerte kretsmønstre, opprinnelses- og kildeangivelser) og å bekjempe den illojale konkurranse;

b)   å fremme og bidra til utviklingen av norsk og internasjonal lovgivning innenfor området immaterialrett;

c)   å fremme og bidra til en ensartet rettspraksis vedrørende industrielle og andre immaterielle rettigheter;

For å oppnå sine mål skal foreningen særlig benytte seg av følgende virkemidler:

a)   organisere og gjennomføre arrangementer og seminarer, samarbeide med offentlige myndigheter og andre organisasjoner, delta på nordiske og andre internasjonale møter;

b)   introdusere internasjonal erfaring i nasjonal lovgivning og praksis, med henblikk på å forbedring og harmonisering;

c)   avgi høringsuttalelser og delta i utvalgsarbeid;

d)   offentliggjøre vitenskapelig arbeid og artikler på immaterialrettens område;

e)   arbeide for videreføring av det nordiske samarbeidet gjennom de nordiske foreninger for industrielt rettsvern, og delta i utgivelsen av bladet NIR.

Foreningen skal bestrebe seg på å holde seg i løpende forbindelse og samarbeide med offentlige styringsorganer og andre statlige og private institusjoner hvis aktiviteter er nært knyttet til bruken og beskyttelsen av immaterielle rettigheter.


II MEDLEMSKAP
Artikkel 3

Foreningens medlemmer

Medlemskap skal være åpent for enhver fysisk eller juridisk person som har en forretningsmessig, yrkesmessig, vitenskapelig eller personlig interesse i et eller flere av foreningens virksomhetsområder uten begrensninger basert på nasjonalitet, kjønn tro eller rase.

Det kan innenfor foreningen dannes en gruppe som skal bestå av de medlemmer som tilslutter seg Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI).


Artikkel 4

Medlemskapets varighet og avslutning

Søknad om medlemskap skal være skriftlig og behandles av foreningens styre.

Et medlemskap i foreningen opphører:

a) ved medlemmets død;

b) ved medlemmets fratreden med 2 måneders skriftlig varsel. Plikten til å betale full medlemskontingent vedvarer ut det året medlemskapet opphører;

c) når et medlem ikke betaler kontingent og kontingenten fortsatt ikke er betalt 60 dager etter mottagelsen av en skriftlig påminnelse om betalingsplikten.


Artikkel 5

Medlemmers rettigheter og forpliktelser 

Et medlems rettigheter er personlige og kan ikke overdras. De opphører med medlemskapets opphør.

Medlemmer i foreningen er uavhengige og er ikke bundet av foreningens synspunkter. 

Medlemskap i foreningen gir rett til å delta i foreningens arrangementer. 

Medlemmer i foreningen mottar publikasjoner og innbydelser til foreningens aktiviteter.

Foreningens medlemmer skal være forpliktet:

a) til å fullføre oppgaver de frivillig har påtatt seg for foreningen;

b)   til å betale den årlige kontingent som fastsettes av årsmøtet. 


III Foreningens organisering
Artikkel 6

Foreningens organer

Foreningens organer er:

a)   årsmøtet;

b)   styret.


Artikkel 7

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet tar de endelige beslutninger i alle spørsmål som gjelder foreningen.

Årsmøtet ledes av styrets leder, eller i hans fravær av styrets nestleder.

Medlemmene innkalles til ordinært eller ekstraordinært årsmøte:

a)   et ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år innen 30. april. 

b)   ekstraordinære årsmøter (medlemsmøter) innkalles etter vedtak i styret.

Foreningens medlemmer skal innkalles til årsmøte med minst 14 dagers varsel:

a)    av styret; eller

b)    etter krav fra 5 eller flere medlemmer av foreningen. 

Innkallingen skal skje skriftlig eller ved elektronisk meddelelse og skal angi tid og sted for møtet og sakslisten.

Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall. Hvert medlem har en stemme. Årsmøtet er vedtaksført dersom 5 eller flere medlemmer er til stede.

Avstemninger skjer ved håndsopprekning, med mindre et medlem krever skriftlig avstemning. 

Et medlem kan være representert av et annet medlem i henhold til fullmakt. Dog kan ingen representere mer enn 2 andre medlemmer i henhold til fullmakt. Endring av disse vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer. 


Artikkel 8

Årsmøtets oppgaver og kompetanse

Årsmøtets skal:

a)   motta og godkjenne årsberetning og årsregnskap fra foreningens styre;

b)   fastsette årskontingent;

c)   velge foreningens styre, revisor og en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Årsmøtet har kompetanse til: 

a)   å endre eller utfylle foreningens vedtekter;

b)   å vedta oppløsning av foreningen.


Artikkel 9

Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, som alle velges særskilt, og etter årsmøtets beslutning 2 til 4 ytterligere medlemmer.  Det bør tilstrebes at styret gjenspeiler bredden i medlemsmassens yrkesmessige tilknytning og faglige orientering, samt dens sammensetning for øvrig. 

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Gjenvalg tillates. Styreverv er ulønnet.

Styrets leder – eller i hans fravær nestlederen – leder styrets virksomhet.

Styremøter innkalles av lederen så ofte virksomheten gjør det nødvendig, dog minst en gang i året. Ethvert styremedlem kan kreve styremøte innkalt. Styret er vedtaksført når flere enn halvparten av dets medlemmer er til stede. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. 


Artikkel 10

Styrets oppgaver og kompetanse

Styret fatter vedtak i alle saker vedrørende foreningen, som ikke er uttrykkelig forbeholdt årsmøtet.

Særlig skal styret ha følgende kompetanse og fullmakter:

a)   iverksette foreningens vedtak;

b)   representere foreningen i forhold til tredjemann;

c)   innkalle årsmøte. Valgkomitéens forslag til styrevalg sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet. 

d)   opprette arbeidsgrupper og komitéer; 

e)  utarbeide utkast til retningslinjer som er nødvendige for foreningens virksomhet, for fremleggelse og vedtagelse i årsmøtet; og

f)   organisere og gjennomføre arrangementer, utarbeide betenkninger og uttalelser og godkjenne informasjon og publikasjoner.

Styret er forpliktet til å sørge for at det hvert år avholdes minst ett ordinært medlemsmøte i tillegg til årsmøtet. 


Artikkel 11

Revisor

Regnskapsførselen for foreningen skal revideres minst en gang i året av en uavhengig revisor valgt av årsmøtet for 2 år. 

Revisor skal svare utelukkende overfor årsmøtet. 


Artikkel 12

Ansvar

Kun foreningens eiendeler skal omfattes av rettslig ansvar for foreningens forpliktelser. Medlemmer har intet ansvar for foreningens forpliktelser, utover plikten til å svare medlemskontingent.


IV Sluttbestemmelser
Artikkel 13

Sluttbestemmelser

Disse vedtekter ble vedtatt i årsmøtet den 30.04.2019.